Årsstämma

INVISIOs högsta beslutande organ

Aktieägarnas rätt att besluta i INVISIOs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger vanligen rum i april eller maj månad i Stockholm.

På årsstämman fattas beslut om fastställelse av bolagets resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, fastställelse av arvoden till styrelse och revisor, samt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen eller Koden.

Extra bolagsstämma hålls då styrelsen finner skäl därtill enligt Aktiebolagslagen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om stämmans ändring av bolagsordningen.

Årsstämma 2024

INVISIO AB höll årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Arkiv

Åk till toppen