Bolagsstyrning

Bolagsstyrning - INVISIO Group

Ansvaret för styrning och kontroll av INVISIO-koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD.

Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, Aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt interna regelverk och policyer.

INVISIO AB (publ) (”INVISIO”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Utöver moderbolaget består koncernen av de helägda dotterföretagen INVISIO A/S (Danmark), INVISIO Communications SAS (Frankrike), INVISIO Communications Inc (USA), INVISIO Srl (Italien), Nextlink IPR AB, Nextlink Patent AB, Racal Acoustics Inc. (USA) samt Racal Acoustics Ltd (Storbritannien).

Koncernens huvudkontor ligger i Köpenhamn. INVISIO tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) sedan aktierna upptogs till handel i maj 2015.

Översikt av bolagsstyrningen i INVISIO

Åk till toppen