Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024 · Regulatory · Press Release

INVISIOs årsstämma hölls den 7 maj 2024 i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,30 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 10 maj 2024. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt onsdagen den 15 maj 2024. Årsstämman beslutade att resterande del av vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika Andersson, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl, Charlott Samuelsson, Hannu Saastamoinen och Nicklas Hansen. Vidare omvaldes Annika Andersson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn i enlighet med förslaget.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Rönnbäck är ny huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen