INVISIO kallar till årsstämma

02 april 2024 · Regulatory · Press Release

Stockholm den 2 april 2024. Aktieägarna i INVISIO AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering sker från kl. 15.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med § 10 i INVISIOs bolagsordning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024,
 • dels anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman senast tisdagen den 30 april 2024. Anmälan ska göras skriftligen till bolaget under adress INVISIO AB, "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 33 eller via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella ombud och biträden uppges.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare
bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 30 april 2024. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.invisio.com.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Poströstning
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.invisio.com.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 30 april 2024. Det ifyllda formuläret ska skickas till INVISIO AB, "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "INVISIO Årsstämma 2024"). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.invisio.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Godkännande av dagordning vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 15. Fastställande av antal revisorer och val av revisor.
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Annika Andersson väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 12, 14)
Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sex (6) ordinarie stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl, Charlott Samuelsson, Hannu Saastamoinen, samt Nicklas Hansen. Valberedningen föreslår omval av Annika Andersson som styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.invisio.com.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 13) Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs från 675 000 kronor till 750 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 260 000 kronor till 300 000 kronor. Valberedningen föreslår ett arvode om 145 000 kronor (125 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 63 000 kronor (60 000 kronor) till ersättningsutskottets ordförande samt 42 000 kronor (40 000 kronor) till en ledamot i ersättningsutskottet och 60 000 kronor (60 000 kronor) var till två ledamöter i revisionsutskottet samt ett arvode till ordförande i utskottet för cybersäkerhet om 63 000 kronor (60 000 kronor)
och 42 000 kronor (40 000 kronor) var till två ledamöter i detta utskott. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 2 773 000 kronor (2 460 000 kronor).

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter äger aktier i bolaget till ett värde motsvarande minst ett års styrelsearvode (exklusive utskottsarvode).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. PricewaterhouseCoopers AB har informerat INVISIO om att den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck kommer att utses till ny huvudansvarig revisor om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (punkt 10)
Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat om 131 466 470 kronor, överkursfond om 119 969 278 kronor samt årets resultat om 37 964 521 kronor, dvs. totalt 289 400 269 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 10 maj 2024. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna runt onsdagen den 15 maj 2024. Yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen har lämnats med anledning av styrelsens förslag om utdelning. Resterande del av vinstmedlen föreslås balanseras i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Introduktion
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO- koncernen samt styrelseledamöter i moderbolaget, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget, att gälla tillsvidare dock längst för tiden fram till årsstämman 2028. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans 2024 beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
INVISIOs strategi för lönsam tillväxt är i korthet att öka penetrationen på befintliga marknader, bredda produktportföljen genom innovativ utveckling, adressera nya användargrupper, expandera till nya geografier och bedriva verksamheten hållbart och kostnadseffektivt. INVISIOs finansiella mål är att bolagets omsättning ska öka med i genomsnitt 20 procent per år och att rörelsemarginalen ska överstiga 15 procent. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi se INVISIOs hemsida www.invisio.com.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att INVISIO kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. INVISIO ska därför eftersträva att erbjuda en totalersättning som gör det möjligt för koncernen att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO ska både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt resultatet i INVISIO och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av:

 • fast lön,
 • kortsiktig kontant rörlig ersättning,
 • möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, samt
 • pension och övriga förmåner.

Fast lön
De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning
De ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för INVISIO och dess dotterbolag har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Målkomponenterna, viktningen och målnivåerna kan variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar och de balanserar vanligtvis koncernens finansiella mål och icke-finansiella mål (till exempel operativa, strategiska, miljömässiga, sociala, eller andra hållbarhetsrelaterade mål). Mätperioden för rörlig ersättning baseras som huvudregel på prestation under en period om cirka tolv månader. Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja INVISIOs utveckling både på kort och på lång sikt.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats, ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen äger rätt att bortse från kriteriernas uppfyllnad och justera utbetalning av rörlig ersättning både uppåt och nedåt baserat på faktiska framsteg under året. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Den totala rörliga ersättningen ska inte överstiga 60 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.

Aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram
Bolagsstämman kan oberoende av dessa riktlinjer besluta om aktie-och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs. bolagets ledning.

Vid årsstämmorna 2022 och 2023 beslutades om att införa personaloptionsprogram. Programmen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Syftet med personaloptionsprogrammen är att koppla en del av de anställdas ersättning till INVISIOs långsiktiga prestation och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. För mer information om incitamentsprogram, innefattande de kriterier som utfallet är beroende av, se INVISIOs hemsida www.invisio.com.

Pension och övriga förmåner
Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar och följa eller motsvara, och därmed vara begränsade till, allmän pensionsplan enligt ITP-planen. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Ledande befattningshavares icke-monetära förmåner ska underlätta ledande befattningshavares arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledande befattningshavare är verksam.

Upphörande av anställning
Verkställande direktören har en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Andra ledande befattningshavare har en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från bolagets sida, och tre månader vid uppsägning från ledande befattningshavarens sida. Inga avgångsvederlag utgår vid uppsägning, endast lön under uppsägningstid.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättning till styrelseledamöter utöver av stämman beslutade styrelsearvoden
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Dessa riktlinjer ska tillämpas på sådan ersättning.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen äger rätt att frångå, helt eller delvis, ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådan avvikelse sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (punkt 17)
Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar för räkenskapsåret 2023, enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, investeringar och företagsförvärv.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är villkorat av att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 45 590 194 stycken.

Bemyndiganden
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast från och med den 16 april 2024 hos bolaget och på bolagets webbplats, www.invisio.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras under adress INVISIO AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö, eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till bolaget under adress INVISIO AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2024

INVISIO AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen