Varför investera i INVISIO?

INVISIO har en ledande position på en nischmarknad i tillväxt.

Till de främsta styrkorna hör en hög tillväxt under god lönsamhet, en stark företagskultur och en tydlig strategi – där fortsatt breddning av erbjudandet, penetration av nya geografiska marknader och expansion mot nya användargrupper utgör viktiga delar.

20%

Målet är att öka omsättningen med i genomsnitt 20 procent per år.

Stabil finansiell utveckling och kontinuerliga investeringar i FoU

Bevisad stark långsiktig tillväxt

 • Trots två år av pandemi uppgick INVISIOs genomsnittliga årliga tillväxt under perioden 2019–2023 till 28 procent.

 • Stark orderbok på drygt 600 MSEK vid inledningen av 2024.

 • Förvärvet av Racal Acoustics under 2021 har inneburit en stärkt marknadsposition, ett bredare erbjudande och en utökad intäktsbas.

 • Marknaden för INVISIOs erbjudande är konjunkturoberoende och strukturellt växande.

God lönsamhet möjliggör offensiv FoU

 • Bruttomarginalen för perioden 2019–2023 uppgick i genomsnitt till 58 procent. För 2023 uppgick marginalen till 60 procent.

 • Den genomsnittliga rörelsemarginalen för perioden 2019–2023 uppgick till drygt 15 procent. För helåret 2023 uppgick Den till 20 procent.

 • Investeringar i FoU för perioden 2019–2023 uppgick till i genomsnitt 14 procent per år av bolagets totala intäkter.

Hög skalbarhet och stark finansiell position

 • All volymproduktion sker med hjälp av kontraktstillverkare, vilket möjliggör effektiv hantering av variationen i orderingången och skalbarhet.

 • INVISIO är skuldfritt och har en god finansiell ställning. Koncernens soliditet var 68 procent (64) vid årets slut.

Stark marknadsposition på växande nischmarknad

Växande nischmarknad med höga inträdes­barriärer

 • Ökad geopolitisk osäkerhet har medfört kraftigt ökade militära anslag och större försvarsbudgetar.

 • Marknaden växer strukturellt i takt med att allt fler användare inom försvar och polis förses med personlig kommunikationsutrustning.

 • Hörselskador är den vanligaste skadan för militärer. Var tredje polis och i princip alla soldater har hörselskador efter avslutad tjänst.

 • Att ta sig in på marknaden och vinna en offentlig upphandling tar vanligtvis flera år. Höga inträdesbarriärer har medfört att antalet aktiva aktörer är relativt få.

Marknadsledande position och en portfölj med fler åriga ramavtal och program

 • INVISIO är med de två starka varumärkena INVISIO och Racal Acoustics den klara globala marknadsledaren inom sin nisch. Det förstärktes ytterligare genom Racal Acoustics genombrott i USA i början av 2023.

 • INVISIO har en portfölj med ramavtal och vunna program, som möjliggör återkommande försäljning. Avtalet och programmen löper vanligtvis på tre till sju år. Avtal på fordonsmarknaden kan löpa betydligt längre. Exempel på kunder: USAs försvar, flera NATO-arméer, svenska och danska polisen.
Tydlig tillväxtstrategi

Breddat kunderbjudande, nya användarkategorier och geografiska marknader

 • Det nya Intercom-systemet utgör en helt ny intäktskälla. Marknadspotentialen bedöms uppgå till 7 miljarder kronor per år. Under 2023 erhölls ett flertal volymbeställningar.

 • Polisen är en växande användargrupp. Marknaden bedöms uppgå till 1,5 miljarder kronor per år.

 • INVISIO bearbetar nya geografiska marknader, framförallt i Asien men även i Sydamerika och Mellanöstern.

 • Förvärvet av Racal Acoustics innebar en helt ny, kompletterande produktkategori, vars distribution förstärks avsevärt genom INVISIOs försäljningsorganisation.
Stark företagskultur

En stark företagskultur präglad av innovations­förmåga och hög teknisk kompetens

 • INVISIOs företagskultur är stark. Incitamentsoch optionsprogram omfattar samtliga anställda, vilket bidrar till att motivera medarbetarna och stärka kulturen.

 • INVISIO erhöll både 2023 och 2022 ett mycket högt resultat i undersökningen Employee Net Promotor Score.

 • INVISIO har historiskt haft väldigt låg personalomsättning och korttidssjukfrånvaro.

 • Erfaren ledning med många år av samarbete. VD och direktörerna inom försäljning och FoU har arbetat hos INVISIO i mer än 16 år vardera.
Åk till toppen