Marknad

En nischmarknad med attraktiva tillväxtmöjligheter och låg penetrationsgrad

INVISIO adresserar en global nischmarknad. Kunderna utgörs främst av myndigheter och andra offentliga aktörer med koppling till försvar, polis, säkerhet och räddningstjänst.

Efterfrågan på INVISIOs marknader växer i takt med att kraven på kommunikationsutrustningen inom polisen och försvaret ökar, och genom att medvetenheten om konsekvenserna av hörselskador ökar. Varumärkena INVISIO och Racal Acoustics har tydliga marknadsledande positioner inom respektive nisch.

DRIVKRAFTER

INVISIO driver marknaden

Efterfrågan på INVISIOs produkter drivs av ett flertal samverkande faktorer. Till de främsta hör pågående långsiktiga moderniseringsprogram, en allt mer spridd användning av kommunikationsutrustning samt en ökad medvetenhet kring hörselskador och dess effekter på individ och samhälle.

Därutöver förväntas den mer osäkra geopolitiska situationen medföra en ytterligare ökad efterfrågan framöver.

Höga inträdeshinder

INVISIOs marknader kännetecknas av höga inträdesbarriärer, vilket försvårar för nya aktörer att etablera sig.

De främsta inträdesbarriärerna utgörs av fleråriga upphandlings­program och långa ramavtal mellan leverantör och kund. Dessa förutsättningar har lett till en marknadsstruktur präglad av ett fåtal aktörer och långvariga relationer mellan leverantörer och kunder.

INVISIO bedömer att bolaget har ett försprång i förhållande till sina konkurrenter när det gäller innovations förmåga, väletablerade relationer med kunder samt förståelse för deras behov.

De höga inträdesbarriärerna innebär att INVISIO har en stark marknadsposition i det korta och medellånga perspektivet.

Marknaden för det personliga systemet

Under varumärkena INVISIO och Racal Acoustics erbjuds system som är framtagna för användare som är mobila och tjänstgör i fält eller är verksamma i fordonsmiljöer med ett konstant högt ljud. Systemen omfattar headset, kablar och kontrollenheter. De är kompatibla med alla radiomodeller och ljudkällor.

Jag förstår vilka risker våra användare möter.
Bryan Munana
Segment Manager, Law Enforcement Market, US office

Försvarsmarknanden

Branschstatistik visar att det finns cirka 50 miljoner soldater i hela världen, varav 20 miljoner bedöms vara aktiva.

Det största antalet soldater finns i länder i Asien. Investeringarna i avancerade kommunikations- och hörselskyddssystem i dessa länder har historiskt varit mer begränsade, men växer nu i relativt snabb takt. INVISIOs primära målgrupp utgörs av teknikmogna länder i Europa och Nordamerika. I dessa länders försvarsmakter tjänstgör cirka två miljoner potentiella användare.

Marknadsvärdet för INVISIOs personliga system uppskattas här till cirka 20 miljarder kronor. I regel görs upphandlingar med intervaller om fyra år, vilket innebär att den årliga målmarknaden uppgår till cirka fem miljarder kronor.

Det finns idag närmare 250 000 användare av INVISIOs system, vilket innebär en marknadspenetration om drygt tio procent. Potentialen för fortsatt tillväxt inom målmarknaden är därför stor.

Polis- och säkerhetsmarknaden

Polis- och säkerhetsmarknaden är en relativt ny marknad för INVISIO och fokus ligger initialt på bearbetning av kunder i USA, Europa och utvalda länder i Asien.

Polis- och säkerhetsmarknaden är mer fragmenterad och decentraliserad än försvarsmarknaden, vilket innebär att INVISIO i försäljningsarbetet måste bearbeta ett större antal kunder. En genomsnittsorder är därför generellt sett mindre än på den mer centraliserade försvarsmarknaden.

Sammantaget finns det totalt cirka 2,7 miljoner poliser på INVISIOs marknader. Av dessa bedöms 30 procent vara relevanta för bolagets erbjudande, vilket innebär att målgruppen utgörs av cirka 700 000–900 000 potentiella användare.

Värdet av polis- och säkerhetsmarknaden för INVISIOs personliga system i dessa geografier uppskattas till cirka nio miljarder kronor. Bolaget bedömer att kunderna upphandlar i intervaller om fem till sju år, vilket innebär att den årliga adresserbara marknaden för INVISIOs system är värd ungefär 1,5 miljarder kronor.

Headset och hörselskydd för miljöer med konstant och extrem ljudnivå

Förvärvet av brittiska Racal Acoustics under 2021 innebar att INVISIO breddade erbjudandet med en ny, kompletterande produktkategori bestående av avancerade och robusta hörselskydd och kommunikationsheadset avsedda för användare i miljöer med en konstant hög ljudnivå.

Kännetecknande för användare av utrustning under varumärket Racal Acoustics är att denne ofta är stationerad eller under transport i ett större militärt fordon.

Marknaden för Intercomsystem

INVISIOs Intercom-system adresserar kommunikationsbehov som uppstår under transport, där gruppens medlemmar vill kunna kommunicera dels inom gruppen, dels med förare och enheter utanför fordonet. Intercom-systemet knyter här samman kommunikationen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Initialt har INVISIO valt att fokusera på det portabla erbjudandet och rikta det till de nuvarande användarna av det personliga systemet. Bolaget uppskattar att den adresserbara marknaden uppgår till 25 000–40 000 system. Bolaget bedömer att kunderna kommer att göra upphandlingar i intervaller om fem till sju år, vilket innebär att den årliga adresserbara marknaden för INVISIO är värd ungefär 0,5 miljarder kronor.

Framöver avser INVISIO även att adressera kundernas befintliga fordonsflotta, och därutöver även tillverkare och utrustare av fordon. Bolaget uppskattar att det finns cirka 650 000 fordon relevanta för INVISIOs erbjudande. Bedömd livslängd för det fast monterade systemet är cirka tio år, vilket ger en årlig adresserbar marknad på cirka 6,5 miljarder kronor.

 

 

INVISIOs Intercom-system levererade de bästa resultaten någonsin för tydlighet och hörbarhet av tal på ett fartyg som färdades i 63-64 knop (188 km/h, 74 miles/h) i direkt motvind
Ralph Fyten
Contract Manager, Zodiac Hurricane Technologies Inc.

Det portabla systemet

INVISIO avser att i ett första skede fokusera på det portabla erbjudandet och rikta det till de nuvarande användarna av det personliga systemet.

Bolaget uppskattar att den adresserbara marknaden uppgår till 25.000–40.000 system.

Bolaget bedömer att kunderna kommer att göra upphandlingar i intervaller om fem till sju år, vilket innebär att den årliga adresserbara marknaden för INVISIOs portabla Intercom-system är värd ungefär 0,5 miljarder kronor.

Det fast monterade systemet

I ett andra steg avser INVISIO att adressera kundernas befintliga fordonsflotta och även tillverkare och utrustare av fordon.

Bolaget uppskattar att det finns cirka 650.000 fordon som är relevanta för INVISIOs erbjudande. Bedömd livslängd för systemet är cirka tio år, vilket ger en årlig adresserbar marknad på cirka 6,5 miljarder kronor.

Åk till toppen