FAQ

INVISIO skapar ett unikt värde för individer och samhälle genom att möjliggöra kommunikation i kritiska och bullriga situationer, vilket gör användarens arbetsmiljö säkrare och förbättrar effektiviteten.

Genom att skydda användarnas hörsel förhindrar INVISIO permanent hörselnedsättning och relaterade problem, vilket sparar individen stort lidande och samhället höga kostnader för rehabilitering och ersättningar.

INVISIOs marknad kännetecknas av stora upphandlingar med oregelbundna intervall.

Både orderingång och försäljning kan variera väsentligt mellan kvartalen och företagets utveckling bör därför utvärderas i ett längre tidsperspektiv än enskilda kvartal.

För att hantera den ojämna orderingången arbetar INVISIO nära kunderna, vilket gör det möjligt för oss att starta produktionen innan den faktiska beställningen mottas. Det innebär att vi kan erbjuda snabb leverans, vilket är mycket uppskattat bland kunderna och utgör en konkurrensfördel.

En tydlig trend är dock att bolaget erhåller en ökad andel mellanstora beställningar – en direkt konsekvens av den bredare produktportföljen och en allt större kundbas. Utöver ökad försäljning bidrar det även till en högre stabilitet i orderingången, vilket är positivt.

De tre senaste årens försäljning visar att Q1 tenderar att vara något svagare än de andra kvartalen. Q2 och Q3 är något starkare och årets starkaste period är Q4.

2022 innebar något av ett kommersiellt genombrott för vårt Intercom-system. Intresset var stort och i början av 2023 mottogs den hittills största beställningen av systemet. Ordervärdet uppgår till cirka 40 MSEK och beställare är samma europeiska NATO-land som under 2022 lade två
större annonserade beställningar.

Sammantaget uppgår värdet av de tre beställningarna till närmare 70 MSEK. Vi förväntar oss att kunden kommer placera fler order under 2023.

Beställningarna är ett tydligt kvitto på att lösningen möter de höga krav som ett NATO-land ställer på ett modernt kommunikationssystem.

Vi är övertygade om att Intercom-systemet på lång sikt kommer att utvecklas till en bredare produktportfölj och att det kommer att ge ett väsentligt bidrag till företagets fortsatta tillväxt.

INVISIO har fem strategier för fortsatt tillväxt med god lönsamhet:

Öka marknadsandelen på befintliga marknader: Förutom att vinna nya upphandlingskontrakt strävar företaget efter att öka försäljningen inom ramen för redan tecknade avtal.

Utöka produktportföljen genom innovation. INVISIO utökar ständigt portföljen med användarvänliga, flexibla och kostnadseffektiva produkter.

Adressera nya användargrupper: Bolaget ska vända sig till fler användargrupper med liknande behov av att kommunicera i bullriga och utmanande miljöer.

Expandera till nya geografier: Asien, Mellanöstern och Sydamerika kommer att spela en växande roll för INVISIO.

Hållbar och kostnadseffektiv verksamhet: Fokus på kostnader och hållbarhet internt och vid tillverkningen av företagets produkter.

De viktigaste drivkrafterna för bruttomarginalen är andelen direktförsäljning kontra försäljning via distributionspartners och produktmixen under rapporteringsperioden. Produkter från tredje part tenderar att ha en negativ effekt på bruttomarginalen.

Bruttomarginalnivån har ökat under de senaste åren som en följd av att vi byggt upp egna försäljningsorganisationer i USA, Frankrike och Italien, och för att volymerna har ökat.

INVISIO hanterar volatiliteten i orderingången genom att arbeta nära kunden och genom att lägga ut tillverkningen på kontraktstillverkare. En nära relation med kunderna gör det möjligt för INVISIO att prognostisera nya order, vilket i sin tur möjliggör en tidig produktionsstart.

Valda europeiska tillverkare ansvarar för tillverkningen av produkterna på kontraktsbasis.

Uppdragstillverkning ger INVISIO skalbarhet och förmågan att hantera stora variationer i ordervolymer. Ökade produktionsvolymer utgör ingen utmaning under överskådlig tid.

Under 2018 ändrade vi vår policy för lagerhållning. I syfte att erbjuda våra kunder snabb leverans ökade vi nivåerna vilket ger oss en konkurrensfördel.

Lagret består endast av standardprodukter och extremt få produkter utrangeras.

Efterfrågan på INVISIOs produkter drivs av ett flertal samverkande faktorer. Under 2022 har den nya och mer osäkra geopolitiska situationen i framförallt Europa medfört en ökad efterfrågan.

Därutöver bidrar en strukturellt driven tillväxt till följd av pågående långsiktiga moderniseringsprogram, till en allt mer spridd användning av
kommunikationsutrustning samt en ökad medvetenhet kring hörselskador och dess effekter på individ och samhälle.

Det personliga systemet:

Förutom INVISIO finns det en handfull andra leverantörer på marknaden, till exempel hjälmtillverkare som erbjuder en integrerad kommunikationslösning och hörselskydd i form av hörselkåpor.

Intercom-systemet:

Konkurrensen från andra tillverkare beträffande Intercom-systemet är begränsad i en inledande fas av marknadspenetrationen, eftersom fokus ligger på att erbjuda det bärbara systemet till befintliga kunder och eftersom det för närvarande inte finns liknande erbjudanden.

I ett senare skede, när INVISIO vänder sig till fordonstillverkare och företag som utrustar militära fordon, förväntas konkurrensen öka, eftersom liknande lösningar finns idag. De är dock mindre flexibla och dyrare än INVISIO: s system.

Policyerna inom detta område tillställs alla nyanställda som en del av deras introduktionsprogram.

Vi har ett formellt förfarande för att säkerställa att våra leverantörer erhållit vår uppförandekod för leverantörer.

Vi kräver att våra partners accepterar vår uppförandekod och kontrollerar efterlevnaden genom att göra besök på anläggningar hos viktiga leverantörer.

INVISIO erbjuder en säkrare arbetsmiljö och hörselskydd för användargrupper i uppdragskritiska miljöer, till exempel poliser och militär. Våra produkter klassificeras inte som krigsmaterial utan som säkerhetsutrustning.

Åk till toppen