Valberedning

En valberedning ska utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende:

  • ordförande för stämman,
  • antal styrelseledamöter,
  • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
  • ersättning till styrelsens ordförande, ledamöter samt utskottsledamöter,
  • val av revisor,
  • ersättning till revisor, och
  • andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Valberedningen i INVISIO har att tillvarata alla aktieägares intressen och säkerställa en professionell beredning av ett antal för styrelsearbetet i bolaget väsentliga frågor som avgörs av bolagsstämman. Av valberedningens ledamöter ska i normalfallet tre vara utsedda av bolagets tre största aktieägare och den fjärde vara styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ska inför nästkommande årsstämma kontakta de tre största aktieägarna i bolaget på basis av ägaruppgifter per den 31 augusti, och kalla till ett första valberedningsmöte senast sju månader före stämman.

Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbilden inte väsentligt förändrats.

Om ägarstrukturen i bolaget väsentligt förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningens ordförande är den ledamot som representerar den röstmässigt störste aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock ska vare sig styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Valberedningen uppmuntras att kontakta såväl några större aktieägare, som inte utsett ledamot i valberedningen, som representanter för mindre ägare, för att utröna deras bedömningar i de angelägenheter som är valberedningens.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Valberedningsinstruktionen är giltig till dess en kommande bolagsstämma beslutar ändra den.

Valberedning inför årsstämman 2024

Inför årsstämman som hölls 7 maj 2024 utgjordes valberedningen av Casper Lorenzen, utsedd av William Demant Invest, Elisabet Jamal Bergström utsedd av SEB Investment Management och Lennart Francke utsedd av Swedbank Robur fonder samt styrelsens ordförande Annika Andersson..

Kontakta Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till ir@invisio.com, eller vanlig post till:

Valberedningen
INVISIO AB
Box 151
201 21 Malmö

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december året innan avsedd årsstämma, som ofta hålls i början på maj.

Åk till toppen