Utskott

Utskottet för cybersäkerhet

Styrelsen beslutade under 2022 att inrätta ett utskott för cybersäkerhet, som utgörs av Charlott Samuelsson (utskottets ordförande), Annika Andersson och Ulrika Hagdahl. Utskottets uppgifter och ansvar omfattar att:

  • övervaka bolagets IT-säkerhetsarbete och
  • övervaka effektiviteten i bolagets säkerhetsarbete och IT-riskhantering.

Dessutom ska utskottet verka för att cybersäkerhetsrisker är en del i strategiska beslut och prioriterat i den operationella verksamheten samt medverka till en kontinuerligt ökad förståelse för relaterade frågor i bolagets styrelse.

Utskottet för cybersäkerhet utgörs av högst tre styrelseledamöter som utser en ordförande. Utskottet ska sammanträda vid behov, dock minst tre gånger per kalenderår. Under perioden har tre möten avhållits och de har alla protokollförts.

Revisionsutskott

Styrelsen i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter.

Revisionsutskottets uppgifter och ansvar omfattar att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet utvärderar bolagets processer för intern kontroll och hanteringen av finansiella och rörelsemässiga risker.

Revisionsutskottet svarar även för styrelsens löpande kommunikation med Bolagets revisorer, fastställande av riktlinjer för vilka tjänster som skall upphandlas av revisorer utöver revision, utvärdering av revisionsinsatsen, biträde till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor samt arvodering av revisionsinsatsen.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgifter och ansvar omfattar att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Åk till toppen