Ersättningar

Bolagsledningens ersättning

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare Årsstämman 2024 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare att gälla tillsvidare dock längst för tiden fram till årsstämman 2028.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att INVISIO kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

INVISIO ska därför eftersträva att erbjuda en totalersättning som gör det möjligt för koncernen att attrahera  och behålla ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare ska både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt resultatet i INVISIO och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande
befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av:

  • fast lön,
  • kortsiktig kontant rörlig ersättning,
  • möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade  incitamentsprogram, samt
  • pension och övriga förmåner.

De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation.

Den rörliga kontanta ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för INVISIO och dess dotterbolag har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella).

Målkomponenterna, viktningen och målnivåerna kan variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar och de balanserar vanligtvis koncernens finansiella mål och icke-finansiella mål (till exempel operativa, strategiska, miljömässiga, sociala, eller andra hållbarhetsrelaterade mål). Mätperioden för rörlig ersättning baseras som huvudregel på prestation under en period om cirka tolv månader.

Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja INVISIOs utveckling både på kort och på lång sikt. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats, ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.

Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen äger rätt att bortse från kriteriernas uppfyllnad och justera utbetalning av rörlig ersättning både uppåt och nedåt baserat på faktiska framsteg under året. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter.

Den totala rörliga ersättningen ska inte överstiga 60 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions-eller semesterlönegrundande.

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare beskrivs vidare i not 7 och 8, i Förvaltningsberättelsen och Ersättningsrapporten.

Åk till toppen