Aktieägares personuppgifter

Denna policy beskriver hur vi behandlar aktieägares personuppgifter

Behandling av aktieägares personuppgifter
Som aktieägare i INVISIO AB (publ) (”INVISIO”) behandlar INVISIO personuppgifter om dig. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen.

Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för att föra aktieboken i INVISIO och är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i anslutning till det uppdraget. Om du vill veta mer om hur Euroclear behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Euroclear.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?
De personuppgifter som behandlas om dig som aktieägare inkluderar:

  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter.
  • Information om ditt aktieinnehav (antal aktier och eventuella noteringar/information som enligt lag kopplas till varje aktiepost).
  • Uppgifter från eventuell kommunikation mellan dig och INVISIO, inklusive uppgifter i styrelse- och stämmoprotokoll.

I samband med bolagsstämma behandlas personuppgifterna för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna behandlas för att INVISIO ska fullgöra sina rättsliga förpliktelser som följer av lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning samt INVISIOs berättigade intresse av att hålla bolagsstämma samt administrera andra frågor som rör aktieägarna i bolaget.

Vi behandlar endast dina personuppgifter för det ändamål som uppgifterna samlats in för. Om vi skulle behöva behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, kommer vi att informera dig om detta ändamål respektive inhämta ditt samtycke i förväg.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som INVISIO måste lagra dem enligt lag. När du upphör att vara aktieägare i INVISIO raderar vi dina uppgifter. Som nämnts, måste dock vissa uppgifter sparas under en längre tid enligt lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part om det krävs enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Vissa personuppgifter, som namn och information i styrelse- och stämmoprotokoll, kan komma att publiceras på INVISIOs hemsida.

Dina rättigheter
INVISIO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att klaga till Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet.

Klagomålet ska skickas till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Du kan också nå Integritetsskyddsmyndigheten på telefon 08-657 6100 eller via e-post imy@imy.se.

För mer information, besök Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss Om du har några frågor om hur personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss. Kontakt
Åk till toppen